7 Results
Изворите Минерални извори

С.БАЊА – ИЗВОР НА ТОПЛА ВОДА ВО С.БАЊА

Cheshinovo

Селото Бања се наоѓа западно од Кочани, на јужните периферни делови од Осоговските планини на самата граница со…

Манастир Цркви и шаблони

С. КУЧИЧИНО МАНАСТИР „СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“, С. ТЕРАНЦИ – ЦРКВА „СВ. АТАНАСИЕ ВЕЛИКИ“

Kuchichino village, Cheshinovo-Obleshevo Municipality

Црквата е изградена 1973 година и осветена во 1977 година од Митрополитот Злетовско-струмички Наум. Поради…

Археолошки Цркви и шаблони

С. БУРИЛЧЕВО – АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ „ПИЛАВОТ“

Burilchevo village, Cheshinovo-Obleshevo Municipality

с. Бурилчево - Археолошки локалитет „Пилавот“ – Локалитетот Пилаво кај село Бурилчево, потекнува од енеолитот,…

РУТА СЕВЕРНА ОБЛАСТ

The starting point is the village of Banya

Рутата ги опфаќа селата покрај магистралниот пат А3 (с. Бања, с. Спанчево, с. Соколарци и…

РУТА ЦЕНТРАЛНА ОБЛАСТ

Cheshinovo, Cheshinovo-Obleshevo Municipality

Рутата ги опфаќа селата покрај магистралниот пат А3 (с.Облешево, с.Чифлик, с.Чешиново и с.Уларци).

БУРИЛЧЕВО, КУЧИЧИНО И ТЕРАНЦИ

Рутата ги опфаќа селата од десната страна на река Брегалница (Бурилчево, Кучичино и Теранци).